Pro­fe­sionální fotografie

Zho­tovu­jeme nekompromisní finální fotografie inter­iérů všech typů a velikostí od něko­lika metrů až po rozsáhlé haly a sály. Nabízíme kom­pletní fotografické služby – pro­dukci, styling, vizáž a finální post­pro­dukci. Naší prioritou je 100% výkon. Využíváme vlastní špičkové fotografické i IT tech­nické zázemí. V oboru máme více jak 30 let zkušenosti a praxe. Pro Váš inter­iér v nejvyšší kval­itě vytvoříme reprezen­ta­tivní snímky všech pros­tor, jídel a nápojů, služeb, den­ních i večerních exter­iérů, desig­nové tem­at­ické snímky, doku­mentaci akcí apod. Využíváme nej­mod­ernější pra­covní pos­tupy a tech­niky vyhovu­jící nejvyšším nárokům
na efektivitu a prodej.

Grafické a mediální stu­dio

Pro kom­pletní pro­dukci reklam­ních mater­iálů, tisku a online médií
posky­tu­jeme full servis grafick­ého a DTP studia. Zajištění malonákladového kontrolního digitálního nátisku A4/A3 s technologií tekutého inkoustu
(CMYK 230lpi)


Fil­mová a Video produkce

Jed­ním ze způ­sobů vizuální komu­nikace s vašimi zákazníky je fil­mová prezen­tace vašeho inter­iéru. Ať již se jedná o hotel, restau­raci, reprezen­tační pros­tory, kon­gresové sály, obchodní cen­tra apod. vne­sou reálné fil­mové záběry do pod­vě­domí při rozhodování diváka přes­nou před­stavu o vámi nabízených službách i pro­duk­tech. Výz­nam­ným způ­sobem tak můžeme pra­co­vat s celkovým vyzněním reklam­ního sdělení. Obra­zovou post­pro­dukci provádíme ve vlast­ním studiu za použití výkon­ných nástrojů pro střih, barvy a efekty. Zvuková stopa je zpra­cov­ávána v samostat­ném dabin­govém studiu. Pro výsled­nou dis­tribuci připravu­jeme fil­mová data do všech aktuál­ních for­mátů pro max­imální kom­pat­i­bil­itu a kval­itu zobrazení na všech typech zařízení. Na Vaší objed­návku zajišťu­jeme z našeho datového cen­tra pří­mou dis­tribuci filmu na web.

WEB marketing

Pro online prostředí pro vás připravu­jeme kom­pletní webové strate­gie
a výrobu web prezen­tací v nej­mod­ernějších a vždy aktuál­ních stan­dard­ech.
Samozře­j­mostí je
SEO, inte­grace sociál­ních sítí, měření inter­akcí uži­vatelů
a kom­plet­ního výkonu. Každé webové řešení propo­ju­jeme s efek­tivní
správou obsahu. Provádíme návrhy ele­gant­ních grafick­ých prvků
s ohle­dem na typ a styl Vašeho inter­iéru, vhodně volíme dynamiku
pro efek­tní prezentaci zho­tovených fotografií a filmů.

Kontrolní profesionální nátisk fotografií

 

Zhotovujeme kontrolní profesionální nátisk fotografií exkluzivní technologií tekutého inkoustu ve formátu A3 na 350g křídu.
Naší prioritou je předávat k našim datům relevantní fyzický výstup bez ohledu na prezentační vybavení jednotlivých klientů a zadavatelů.