Hotely

Hotely

Pokoje, recepce, kon­gresové sály, restau­race, SPA, bary, koupelny. Fotografie pro rez­er­vační sys­témy Book­ing. Komerční prostory. …
Restaurace

Restau­race

Reprezen­ta­tivní fotografie luxu­s­ních inter­iérů restau­rací, lobby barů, společen­ských klubů, atrií apod.…
Apartmány

Apart­mány

Fotografování apart­mánů finální pre­cizní kval­ity pro mar­ket­ing, web, book­ing a rez­er­vace. Nekom­pro­misní pod­mínky a kvalita. …
Gastronomie

Gas­tronomie

Pro­fe­sionální fotografie jídel, nápojů, recepcí, degus­tací, per­son­álu, gas­tro­nom­ick­ých akcí, společen­ské událostí. …
Penziony

Pen­ziony

Fotografování pen­zionů finální pre­cizní kval­ity pro mar­ket­ing, web, book­ing a rez­er­vace. Nekom­pro­misní pod­mínky a kvalita. …
Vaše projekty

Vaše pro­jekty

Klientské prode­jní show­roomy, fotografie vašich pro­jektů, ref­er­encí, kolau­dací apod. Obchodní pros­tory a služby.…
Architektura

Architek­tura

Exk­luzivní fotografování architek­tury. Ref­er­ence devel­op­er­ských společností. Stavební real­izace. Reality.…
Hotely exterier

Hotely exterier

Fotografie exter­iérů hotelů s důrazem na roční období, světel­nou atmos­féru a prostředí.…
Lidé

Lidé

Fotografie lidí a skupin.…
Pracoviště

Pra­cov­iště

Pra­cov­iště, kanceláře, kon­fer­enční pros­tory, výrobní pros­tory, prode­jní sklady, tovární haly apod.…
Real Estate

Real Estate

Fotografie real­it­ních komodit, ref­er­enčních firem­ních míst­ností, privát­ních inter­iérů apod.…
Víno a vinařství

Víno a vinařství

Pre­cizní fotografie vinařství, vináren, vinařských pro­duktů, vin­ných degus­tací, provozů v oboru vinařství apod.…

Pro­fe­sionální fotografie

Zho­tovu­jeme pro­fe­sionální fotografií inter­iérů všech typů a velikostí od něko­lika metrů až po rozsáhlé haly a sály. Nabízíme kom­pletní fotografické služby – pro­dukci, styling, vizáž a finální post­pro­dukci. Využíváme vlastní špičkové fotografické i IT tech­nické zázemí. V oboru máme více jak dvacetileté zkušenosti a praxi. Pro Váš inter­iér v nejvyšší kval­itě vytvoříme reprezen­ta­tivní snímky všech pros­tor, jídel a nápojů, služeb, den­ních i večerních exter­iérů, desig­nové tem­at­ické snímky, doku­mentaci akcí apod. Využíváme nej­mod­ernější pra­covní pos­tupy a tech­niky vyhovu­jící nejvyšším nárokům na výkon a efektivitu.

Grafické a mediální studio

Pro kom­pletní pro­dukci reklam­ních mater­iálů, tisku a online médií posky­tu­jeme full servis grafick­ého a DTP studia.


Média a film

Jed­ním ze způ­sobů vizuální komu­nikace s vašimi zákazníky je fil­mová prezen­tace vašeho inter­iéru. Ať již se jedná o hotel, restau­raci, reprezen­tační pros­tory, kon­gresové sály, obchodní cen­tra apod. vne­sou reálné fil­mové záběry do pod­vě­domí při rozhodování diváka přes­nou před­stavu o vámi nabízených službách i pro­duk­tech. Výz­nam­ným způ­sobem tak můžeme pra­co­vat s celkovým vyzněním reklam­ního sdělení. V naší fil­mové pro­dukci používáme pro­fe­sionální fil­movou cin­ema tech­niku zajiš­tu­jící nekom­pro­misní kval­itu obrazu i zvuku. Pro každý fil­mový pro­jekt najímáme dle zadání spe­cial­isty v oboru režie, kamery, osvětlení, zvuku, sta­bi­lizace, triků apod. Obra­zovou post­pro­dukci provádíme ve vlast­ním studiu za použití výkon­ných nástrojů pro střih, barvy a efekty. Zvuková stopa je zpra­cov­ávána v samostat­ném dabin­govém studiu. Pro výsled­nou dis­tribuci připravu­jeme fil­mová data do všech aktuál­ních for­mátů pro max­imální kom­pat­i­bil­itu a kval­itu zobrazení na všech typech zařízení. Na vaší objed­návku zajišťu­jeme z našeho datového cen­tra pří­mou dis­tribuci filmu na web.


Inter­net

Pro online prostředí pro vás připravu­jeme kom­pletní webové strate­gie a výrobu prezen­tací v nej­mod­ernějších a vždy aktuál­ních stan­dard­ech. Samozře­j­mostí je SEO, inte­grace sociál­ních sítí, měření inter­akcí uži­vatelů a kom­plet­ního výkonu. Každé webové řešení propo­ju­jeme s efek­tivní správou obsahu. Provádíme návrhy ele­gant­ních grafick­ých prvků s ohle­dem na typ a styl vašeho inter­iéru, vhodně volíme dynamiku pro efek­tní prezentaci zho­tovených fotografií a filmů.


 1. Kvalita Interier­foto
 2. Porovnání kval­ity fotografií
 3. Tech­nické možnosti
 4. Port­fo­lio

Ukázka výs­tupní kval­ity fotografií, které předáváme klien­tovi v plném rozlišení a pro použití k prezentaci na inter­netu. Dle poža­davků je výsledná kvalita souboru až 6000x4000px pro velmi široký rozsah aplikací — web s různým ořezem, velmi kval­itní tisk prospektů a letáků, velko­plošný tisk, 4K media apod. V ceně fotografií je dle zadání upravení a předání dat v různých rozlišeních pro konkrétní použití.

Kliknutím zvětšíte do plné velikosti.

Alcron Demo

Porovnání prezen­tačních fotografií původ­ních a v pro­fe­sionální kval­itě od Interier­foto.

 • rozdily001.jpg
 • rozdily002.jpg
 • rozdily003.jpg
 • rozdily004.jpg
 • rozdily005.jpg
 • rozdily006.jpg
 • rozdily007.jpg
 • rozdily008.jpg
 • rozdily009.jpg
 • rozdily010.jpg
 • rozdily011.jpg
 • rozdily012.jpg
 • rozdily013.jpg
 • rozdily014.jpg
 • rozdily015.jpg
 • rozdily016.jpg
 • rozdily017.jpg
 • rozdily018.jpg
 • rozdily019.jpg
 • rozdily020.jpg
 • rozdily021.jpg
 • rozdily022.jpg
 • rozdily023.jpg
 • rozdily024.jpg
 • rozdily025.jpg
 • rozdily026.jpg
 • rozdily027.jpg
 • rozdily028.jpg
 • rozdily029.jpg
 • rozdily030.jpg
 • rozdily031.jpg
 • rozdily032.jpg
 • rozdily033.jpg
 • rozdily034.jpg
 • rozdily035.jpg
 • rozdily036.jpg
 • rozdily037.jpg
 • rozdily038.jpg
 • rozdily039.jpg
 • rozdily040.jpg
 • rozdily041.jpg


Fotografická tech­nika:

Plno­for­má­tové pro­fe­sionální FF fotoa­paráty Nikon, pro­fe­sionální objek­tivy Nikon, Tam­ron.
Zábleskové osvětlení o světel­ném výkonu až 6000 Ws, LED mul­ti­color osvětlení,
kulové difuzéry, soft­boxy, dešt­níky, fres­nel spoty, vošti­nové a barevné fil­try apod.
Barevná kali­brace scény X-​Rite Clas­sic.

inftechnika1

Post­pro­dukce:

Adobe Pho­to­shop CS a CC, Affin­ity Photo, 3D Color LUT Cre­ator Pro, Mon­i­tory EIZO CG s kali­brací X-​Rite. Tablet Wacom A4.


full m portfolio