Hotely

Hotely

Pokoje, recepce, kon­gresové sály, restau­race, SPA, bary, koupelny. Fotografie pro rez­er­vační sys­témy Book­ing. Komerční prostory. …
Restaurace

Restau­race

Reprezen­ta­tivní fotografie luxu­s­ních inter­iérů restau­rací, lobby barů, společen­ských klubů, atrií apod.…
Apartmány

Apart­mány

Fotografování apart­mánů finální pre­cizní kval­ity pro mar­ket­ing, web, book­ing a rez­er­vace. Nekom­pro­misní pod­mínky a kvalita. …
Gastronomie

Gas­tronomie

Pro­fe­sionální fotografie jídel, nápojů, recepcí, degus­tací, per­son­álu, gas­tro­nom­ick­ých akcí, společen­ské událostí. …
Penziony

Pen­ziony

Fotografování pen­zionů finální pre­cizní kval­ity pro mar­ket­ing, web, book­ing a rez­er­vace. Nekom­pro­misní pod­mínky a kvalita. …
Vaše projekty

Vaše pro­jekty

Klientské prode­jní show­roomy, fotografie vašich pro­jektů, ref­er­encí, kolau­dací apod. Obchodní pros­tory a služby.…
Architektura

Architek­tura

Exk­luzivní fotografování architek­tury. Ref­er­ence devel­op­er­ských společností. Stavební real­izace. Reality.…
Hotely exterier

Hotely exterier

Fotografie exter­iérů hotelů s důrazem na roční období, světel­nou atmos­féru a prostředí.…
Lidé

Lidé

Fotografie lidí a skupin.…
Pracoviště

Pra­cov­iště

Pra­cov­iště, kanceláře, kon­fer­enční pros­tory, výrobní pros­tory, prode­jní sklady, tovární haly apod.…
Real Estate

Real Estate

Fotografie real­it­ních komodit, ref­er­enčních firem­ních míst­ností, privát­ních inter­iérů apod.…
Víno a vinařství

Víno a vinařství

Pre­cizní fotografie vinařství, vináren, vinařských pro­duktů, vin­ných degus­tací, provozů v oboru vinařství apod.…

Interier­foto

Představu­jeme Interier­foto – pro­fe­sionální inter­iérovou fotografii pre­cizní kval­ity a výkonu. At již jste provo­zo­va­tel luxu­s­ního hotelu, SPA, pen­zionu nebo restau­race, pod­nikáte v oblasti pro­jektování, real­izací nebo real­itních službách jistě na svojí práci kladete ta nejvyšší měřítka kval­ity, spoko­jíte se jen s tím nejlepším. A ste­jný záměr má i pro­jekt Interier­foto, umožňu­jící exk­luzivně prezen­to­vat vaše obchodní pros­tory, real­izace a služby a to na míru vašim potře­bám. Naším cílem je přesně vys­ti­h­nout způ­sob, jakým pod­nikáte a v nejvyšší možné estet­ické a tech­nické kval­itě jej vizuálně zprostřed­ko­vat vašim klientům.


Atmos­féra vyvolá­va­jící emoce aneb vizuální psy­cholo­gie inter­iérové fotografie

Způ­sob prezen­tace inter­iéru rozho­duje v širším měřítku o prvním poc­itu, který navozuje zájem. Pokud se pozorova­tel nechá v prvním okamžiku unést, začne pod­vě­domě vní­mat i další speci­fika inter­iéru, na který se dívá. Začíná tušit atmos­féru, har­monii i okolní charak­ter místa. Vnímá, zda se zde může cítit dobře. Neobyče­jná tech­nická brilance fotografií tyto smysly jen umocní a zcela přirozeným způ­sobem se tak zásadně promítá do rozhodování Vašeho zákazníka. Úroveň fotografií je úplně prvním a nejzásad­nějším nástro­jem pro­fe­sionál­ního mar­ketingu v tomto oboru. Tuto práci je proto nutné svěřit zkušeným pro­fe­sionálům. Ovládáme nej­mod­ernější fotografické pos­tupy, které ve spo­jení se špičkovou high-​end tech­nikou a s naší kreativ­i­tou a pečlivostí před­stavují ohromný poten­ciál, z něhož můžete čer­pat. My svou práci milu­jeme a chceme být nápo­mocni k tomu, aby radost zní, využí­vali i naši zákazníci. Svěřte nám své vize, my jim vtiskneme život.

Original Image Kvalita Interier­foto
Modified Image Původní foto


Obchodní mod­ely

Máme řešení pro napros­tou většinu společností a pod­nikatelů v oboru, kteří s námi chtějí začít spolupra­co­vat a pro které rádi vytvoříme výhodné obchodní pod­mínky přede­vším v dlouhodobém hor­i­zontu. V prvním kroku dohod­neme osobní setkání, při kterém pečlivě vyslech­neme Vaše před­stavy a přání, následně připravíme naše pod­něty. Dalším krokem je prohlídka místa a okolí, posouzení místní atmos­féry, vhod­ných světel­ných pod­mínek, pro­dukční náročnosti apod. U exter­iéru volíme ter­míny fotografování s ohle­dem na počasí a roční období, následně s vámi konzul­tu­jeme ter­mín real­izace a případ­nou pro­dukční součin­nost pověřených osob. Indi­viduální přístup je pro nás klíčem úspěchu.

Vnímáme nej­mod­ernější trendy prezentace

Prezen­tace mod­erní pro­fe­sionální fotografie, vyžaduje neustálé sle­dování vývo­jových trendů a citlivé vnímání hlavního proudu. V tomto vám posky­tu­jeme ty nejkom­pe­tentnější služby. Fotografie, které vám předáváme post­pro­dukčně upravu­jeme tak aby jejich následné prezen­tování na všech typech zařízení a médiích bylo na vždy adekvátní a dokon­alé tech­nické úrovni. Infor­mu­jte nás o vašich záměrech prezentace.