fbpx

Interier­foto

Představu­jeme Interier­foto – značku pro pro­fe­sionální inter­iérovou fotografii pre­cizní kval­ity a 100% výkonu. At již jste provo­zo­va­tel luxu­s­ního hotelu, SPA, apartmánu nebo restau­race, pod­nikáte v oblasti pro­jektování, real­izací nebo real­itních službách jistě na svojí práci kladete ta nejvyšší měřítka kval­ity, spoko­jíte se jen s tím nejlepším. A ste­jný záměr má
i pro­jekt Interier­foto, umožňu­jící exk­luzivně prezen­to­vat vaše obchodní pros­tory, real­izace a služby a to na míru Vašim potře­bám. Naším cílem
je přesně vys­ti­h­nout způ­sob, jakým pod­nikáte a v nejvyšší možné
estet­ické a tech­nické kval­itě jej vizuálně zprostřed­ko­vat
Vašim klientům.


Atmos­féra vyvolá­va­jící emoce aneb vizuální
psy­cholo­gie inter­iérové fotografie

Způ­sob prezen­tace inter­iéru rozho­duje v širším měřítku o prvním poc­itu, který navozuje zájem. Pokud se pozorova­tel nechá v prvním okamžiku unést, začne pod­vě­domě vní­mat i další speci­fika inter­iéru, na který se dívá. Začíná tušit atmos­féru, har­monii i okolní charak­ter místa. Vnímá, zda se zde může cítit dobře. Neobyče­jná tech­nická brilance fotografií tyto smysly jen umocní a zcela přirozeným způ­sobem se tak zásadně promítá
do rozhodování Vašeho zákazníka. Úroveň fotografií je úplně prvním
a nejzásad­nějším nástro­jem pro­fe­sionál­ního mar­ketingu v tomto oboru. Tuto práci je proto nutné svěřit zkušeným pro­fe­sionálům. Ovládáme
nej­mod­ernější fotografické pos­tupy, které ve spo­jení se špičkovou
high-​end tech­nikou a s naší kreativ­i­tou a pečlivostí před­stavují
ohromný poten­ciál, z něhož můžete čer­pat. My svou práci
milu­jeme a chceme být nápo­mocni k tomu, aby radost zní,
využí­vali i naši zákazníci. Svěřte nám své vize,
my jim vtiskneme život.

Obchodní mod­ely

Máme řešení pro napros­tou většinu společností a pod­nikatelů v oboru, kteří s námi chtějí začít spolupra­co­vat a pro které rádi vytvoříme výhodné obchodní pod­mínky přede­vším v dlouhodobém hor­i­zontu. V prvním kroku dohod­neme osobní setkání, při kterém pečlivě vyslech­neme Vaše
před­stavy a přání, následně připravíme naše pod­něty. Dalším krokem
je prohlídka místa a okolí, posouzení místní atmos­féry, vhod­ných
světel­ných pod­mínek, pro­dukční náročnosti apod. U exter­iéru volíme
ter­míny fotografování s ohle­dem na počasí a roční období,
následně s Vámi konzul­tu­jeme ter­mín real­izace 
i případ­nou
pro­dukční součin­nost pověřených osob. Indi­viduální 

přístup je pro nás klíčem úspěchu.

Vnímáme nej­mod­ernější trendy prezentace

Prezen­tace mod­erní pro­fe­sionální fotografie, vyžaduje neustálé sle­dování vývo­jových trendů a citlivé vnímání hlavního proudu. V tomto Vám
posky­tu­jeme ty nejkom­pe­tentnější služby. Fotografie, které Vám předáváme post­pro­dukčně upravu­jeme tak aby jejich následné
prezen­tování na všech typech zařízení a médiích bylo na vždy
adekvátní a precizní tech­nické úrovni. Infor­mu­jte nás
o Vašich záměrech prezentace.