Hotely

Hotely

Pokoje, recepce, kon­gresové sály, restau­race, SPA, bary, koupelny. Fotografie pro rez­er­vační sys­témy Book­ing. Komerční prostory. …
Restaurace

Restau­race

Reprezen­ta­tivní fotografie luxu­s­ních inter­iérů restau­rací, lobby barů, společen­ských klubů, atrií apod.…
Apartmány

Apart­mány

Fotografování apart­mánů finální pre­cizní kval­ity pro mar­ket­ing, web, book­ing a rez­er­vace. Nekom­pro­misní pod­mínky a kvalita. …
Gastronomie

Gas­tronomie

Pro­fe­sionální fotografie jídel, nápojů, recepcí, degus­tací, per­son­álu, gas­tro­nom­ick­ých akcí, společen­ské událostí. …
Penziony

Pen­ziony

Fotografování pen­zionů finální pre­cizní kval­ity pro mar­ket­ing, web, book­ing a rez­er­vace. Nekom­pro­misní pod­mínky a kvalita. …
Vaše projekty

Vaše pro­jekty

Klientské prode­jní show­roomy, fotografie vašich pro­jektů, ref­er­encí, kolau­dací apod. Obchodní pros­tory a služby.…
Architektura

Architek­tura

Exk­luzivní fotografování architek­tury. Ref­er­ence devel­op­er­ských společností. Stavební real­izace. Reality.…
Hotely exterier

Hotely exterier

Fotografie exter­iérů hotelů s důrazem na roční období, světel­nou atmos­féru a prostředí.…
Lidé

Lidé

Fotografie lidí a skupin.…
Pracoviště

Pra­cov­iště

Pra­cov­iště, kanceláře, kon­fer­enční pros­tory, výrobní pros­tory, prode­jní sklady, tovární haly apod.…
Real Estate

Real Estate

Fotografie real­it­ních komodit, ref­er­enčních firem­ních míst­ností, privát­ních inter­iérů apod.…
Víno a vinařství

Víno a vinařství

Pre­cizní fotografie vinařství, vináren, vinařských pro­duktů, vin­ných degus­tací, provozů v oboru vinařství apod.…

Star­tovní set pro­fe­sionál­ních fotografií Interierfoto

6x fotografie inter­iéru /​MUL­TI­SHOT/​násobení světla.
Poznámka: Cena je uve­dena bez dopravy.
Cena: 7.500,- Kč + DPH.

Objed­nat

Objed­náváme ukázkový set pro­fe­sionál­ních fotografií Interierfoto